Skip to main content

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, IHC International Hospitality Company Turizm Dış Ticaret  Sanayi Anonim Şirketi (IHC) tarafından Şirketin müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [https://internationalhospitalitycompany.com/com] adresinde yer alan IHC International Hospitality  Company Turizm Dış Ticaret  Sanayi Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla IHC International Hospitality Company Turizm Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Kanunun 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde IHC tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, IHC tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, IHC tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, IHCnin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve IHCnin ve IHC ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin insan kaynakları süreçlerini yürütmek, şirket güvenliğini sağlamak, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, şirket ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak, hukuka ve dürüslük kurallarına uygun olarak,belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanunun  4. 5. ve 6. Ve ilgili maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, IHC tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, IHC tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, IHC tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, IHCnin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve IHCnin ve IHCle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde IHCnin iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, IHC tarafından

 • Staj/Yurt dışı Başvuru Formları
 • IHC Web Siteleri İletişim Formları
 • IHC Web Siteleri E-Bülten Kayıt Formları
 • İş Başvuru Formları ve buna benzer başvuru Formları gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak IHCnın faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKKnın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir

Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması başlığı altında belirtilen yöntemlerle Şirkete iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve herhalde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanunun 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Kanunun 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,

hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

Kanunun 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması

 • Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için info@ international-hospitality-company.com başvurabilecektir.
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu;
 • Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:

Yazılı başvuru halinde şirketimizin Güzeloba Mah. Çağlayangil Cad. No: 3 B Muratpaşa/ Antalya adresine ıslak imzalı olarak noter marifetiyle, iadeli taahhütlü mektupla ya da elden,

Mail yoluyla başvuru halinde; şirketimize ait info@international-hospitality-company.com Mail adresine iletebilirsiniz. Başvurunuzun mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (başvurunuzda kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir.

Başvurunuzda;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusunun bulunması zorunludur.

 Başvuruya, başvuru konusuna ilişkin varsa bilgi ve belgeler eklenmelidir.

IHC, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen ilgili kişiye, yine Kanun’da öngörülen şekilde talebin niteliğine göre en kısa sürede ve azami otuz (30) gün içerisinde cevap verecektir. İlgili kişi adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 • Yukarıda bahse gecen için info@ international-hospitality-company.com mail atarak bilgi edinebilirler.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi.
 • IHC, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.